Přihlášení | Registrace

Rozšířené hledání

Speciální nabídka

Kategorie

Zboží podle značek

VODP

1. Úvodní ustanovení
1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy,
upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané
v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou KNM Agency s.r.o.,
Krnovská 151/63, 746 01 Opava, IČO 28583809,
jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále
jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).
1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo
ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732
odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím
a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní
smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné
objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu
a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem
nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi
prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím
při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při
prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu emailem na email adresu
uvedenou kupujícím v objednávce.
1.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc,
která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující
se zavazuje, že věc/zboží obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
1.4. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.
1.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího
překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad
smlouvy v českém jazyce.


2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo
s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích
všech příloh.


3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)
3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“)
a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně
uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu
roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží
a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku
ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami
uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR,
pokud je smluvní cena dodávaného zboží nad 5 000,– Kč (bez DPH).
3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši
1 % z ceny zboží (minimálně však 40,– Kč) účtovány ve faktuře zvlášť. V případě
zasílání zboží na víc míst bude doprava kalkulována individuálně.
3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu
uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.
3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku
pro dané úkony a technologie.
3.6. K ceně zboží se připočítává přirážka 150,– Kč, není-li splněn min. finanční limit
zakázky (dle bodu 9.1.).
3.7. Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, tyto
slevy:
a) množstevní slevu z ceny zboží bez DPH v závislosti na celkové výši
odebraného zboží,
b) 2 % z ceny zboží a potisku při platbě předem nebo v hotovosti při převzetí
zboží (var. B, D, E dle bodu 6.2). Slevy se sčítají.


4. DODACÍ LHŮTA
4.1. Dodací lhůta je:
a) Pro zakázky bez potisku: do druhého až pátého pracovního dne, po splnění
všech níže uvedených podmínek:
aa) prodávající přijme objednávku do 10. hodiny
ab) zboží se nachází na skladě prodávajícího
ac) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího.
b) Pro zakázky s potiskem: od čtyř do deseti pracovních dnů, po splnění všech
níže uvedených podmínek:
ba) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
bb) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
bc) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím
Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W),
vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G),
flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti
pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny ba) až bc).
Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období
od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen
sdělit kupujícímu.
c) Pro zakázky bez potisku objednávané prostřednictvím internetového
e-shopu prodávajícího na internetové adrese www.gift-point.cz od dvou do pěti pracovních
dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
ca) prodávající přijme elektronickou objednávku do 11. hodiny
cb) zboží se nachází na skladě prodávajícího.
d) Pro zakázky s potiskem objednávané prostřednictvím internetového e-shopu
prodávajícího na internetové adrese www.gift-point.cz od čtyř do deseti pracovních dnů, po
splnění všech níže uvedených podmínek:
da) prodávající přijme elektronickou objednávku do 11. hodiny
db) zboží se nachází na skladě prodávajícího.
dc) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího
dd) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím
Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a ofsetový tisk (W),
vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G),
flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti
pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny da) až dd).
Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání v období
od října do prosince dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen
sdělit kupujícímu.
e) Termín dodání je včetně přepravy, která trvá standardně 24 hodin. Termín
dodání se prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená vyšší mocí.
Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.,
f) Skutečný termín dodání (v rámci intervalu uvedeného odstavci 4.1.) je uveden
v uzavřené kupní smlouvě. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím
e-shopu je skutečný termín dodání uveden v zaslaném přijetí objednávky
prodávajícím podle odstavce 1.2.
4.2. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost
kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.
4.3. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek
uvedených v 4.1. aa) až ac), ba) až bc), ca) až cb) a da) až dd).
4.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk
ze strany kupujícího.
4.5. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku,
zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému
odsouhlasení do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.
4.6. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se
kupní cena potisku takto:
a) o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů,
b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních
dnů.


5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících
podmínek způsobu dodání zboží:
1. osobní převzetí v Opavě,
2. autodoprava s dobírkou (DHL, PPL, ...),
3. autodoprava bez dobírky (DHL, PPL, ...),
4. rozvoz ke kupujícímu (KNM Agency s.r.o. - za smluvní poplatek).
5.2. Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant odst. 5.1.
takto:
a) přímo autodopravci,
b) prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře.
5.3. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen
částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
5.4. Bude-li kupující, který zaplatil zálohu (dle bodu 6.2. položky D) v prodlení
delším 10 kalendářních dnů s převzetím zboží bez potisku, vyzve jej prodávající
k převzetí zboží v náhradní lhůtě 14 kalendářních dnů a současně ho bude
informovat o tom, že mu bude účtováno skladné (dle bodu 9.11.), a že má
v úmyslu zboží prodat. Toto zboží může skladovat prodávající maximálně
po dobu 6 týdnů. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí maximální
lhůty 6 týdnů, je prodávající oprávněn prodat zboží za hodnotu minimálně
ve výši 20 % kupní ceny. Z výtěžku prodeje je prodávající oprávněn si ponechat
částku odpovídající nákladům spojených s prodejem zboží, poplatkem
za uskladnění, poplatkem za balné a manipulaci a případně použité dopravné
ve výši 150,– Kč denně. Zbytek získaný z prodeje bude vyplacen kupujícímu.


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně
případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.
6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek
způsobu úhrady kupní ceny:
A na základě faktury po dodání zboží,
B v hotovosti při předání zboží,
C platební kartou při předání zboží,
D 100 % záloha vč. DPH předem,
E dobírka (autodoprava, pošta),
F záloha + na základě faktury po dodání zboží,
G záloha + v hotovosti při převzetí.
6.3. Nepřekročí-li kupní cena objednaného zboží bez DPH částku 10 000,– Kč,
je možné zvolit pouze varianty B, C, D nebo E, pokud není jinou smlouvou
stanoveno jinak.
6.4. Při variantě D pak kupní smlouva v elektronickém provedení s výčtem všech
cen a DPH slouží současně jako proforma faktura a kupující je povinen zálohu
uhradit v dohodnutém termínu splatnosti.
6.5. Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, zaniká nárok
kupujícího na slevu (dle bodu 3.7. písm. b) PODMÍNEK), pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
6.6. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci)
dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
6.7. Splatnost kupní ceny účtované na základě faktury je do 14 dnů ode dne
vystavení faktury, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání
celé fakturované částky na účet prodávajícího.
6.8. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění
předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době
splatnosti uhradit.
6.9. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází
na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet
prodávajícího.
6.10. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami
třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči
prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


7. SMLUVNÍ POKUTY
7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta
A a F bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý
kalendářní den prodlení.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení
s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu
splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit
v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech
stanovených občanským zákoníkem.
8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod
odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva
od počátku ruší.
8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen
vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané
zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).
8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží
v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě
žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude
kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění
nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto
nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas
s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně
(či faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího.
Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části
odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování
těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty
a poplatku za uskladnění.


9. JINÁ USTANOVENÍ
9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 1,– Kč,
pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.
9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu
podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR,
EPS, AI, PDF (fonty převedeny do křivek) nebo v tištěné podobě, zde je nutné
převést grafiku do elektronické podoby – křivek (viz Přirážky k cenám potisku).
U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě
ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti
1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu
potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení
od smlouvy z tohoto důvodu.
9.3. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení
§ 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo
těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.
9.4. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu
v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění,
nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.
9.5. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců
po obdržení reklamace takto:
Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující:
- požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním
chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale
pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to
však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
- požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění
Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující:
- požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
9.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží
od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu
nezávislému dopravci do místa určení.
9.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo
skladováním dodaného zboží.
9.8. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem
prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před kupní smlouvy.
9.9. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně
reklamovaného zboží.
9.10. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný
účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury,
kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu
splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.
9.11. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než
10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve
výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50,– Kč za každý
den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.
9.12. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se
považuje za podstatné porušení smlouvy.
9.13 Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho
částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho
částí.
9.14. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín
barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude
řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude
rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
10.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo
trvalého bydliště.
10.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že
se adresát (kupující nebo prodávající ) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže
je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo
prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne.
Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo
prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí
písemnosti.
10.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím
elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou,
pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní
jedání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné
v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné
pouze proto, že jednání bylo učiněn v elektronické podobě.

xxxxxxxxx